Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Download deze voorwaarden (PDF, 21 kB)

   ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

   • 1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Van Gent Walburg gevestigd te Zwijndrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23030315, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
   • 1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
   • 1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Van Gent Walburg B.V (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

   ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

   • 2.1. Van Gent Walburg zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mails voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.
   • 2.2. Alle aanbiedingen van Van Gent Walburg zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
   • 2.3. De in catalogi of andere documentatie van de door Van Gent Walburg opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Van Gent Walburg niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

   ARTIKEL 3. PRIJZEN

   • 3.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
   • 3.2. De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

   ARTIKEL 4. LEVERTIJD

   • 4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Van Gent Walburg zal er alles aan doen om de goederen te leveren binnen de gestelde termijn.
   • 4.2. Zodra Van Gent Walburg kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Van Gent Walburg hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
   • 4.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   • 4.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.

   ARTIKEL 5. AFLEVERING, BEZORGING

   • 5.1. Op verzoek van de klant kan Van Gent Walburg de zaken bezorgen en eventueel installeren op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
   • 5.2. Van Gent Walburg behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
   • 5.3. Van Gent Walburg is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Van Gent Walburg.
   • 5.4. Besteld u voor 12.00 uur dan bezorgen wij indien gewenst dezelfde dag in Dordrecht, Zwijndrecht Hia en Papendrecht, deze service hebben wij van dinsdag t/m zaterdag. Besteld u voor 09.00 s'ochtends dan kunnen wij in het gehele gebied met postcode 33xx en 2981 t/m 2989 bezorgen.

   ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM

   • 6.1. Het risico van de zaken gaat van Van Gent Walburg over op de klant op het moment van aflevering.
   • 6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Van Gent Walburg over op het moment van bezorging.
   • 6.3. Indien de klant niet tijdig aan Van Gent Walburg mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Van Gent Walburg op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Van Gent Walburg de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
   • 6.4. Het eigendom van de zaken gaat van Van Gent Walburg over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Van Gent Walburg is verschuldigd, heeft voldaan.

   ARTIKEL 7. BETALING

   • 7.1. Contant: de klant haalt de bestelling zelf op bij onze winkel en rekent aan de balie contant af (Kas, pin).
   • 7.2. Factuur: de klant ontvangt van Van Gent Walburg een factuur. Na voldoening op de bankrekening van Van Gent Walburg ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.
   • 7.3. Van Gent Walburg heeft te alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.
   • 7.4. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Van Gent Walburg verder toekomende rechten.
   • 7.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Van Gent Walburg moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant.

   ARTIKEL 8. GARANTIE

   • 8.1. Van Gent Walburg garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door reparatie ter plekke of door retourzending van klant aan Van Gent Walburg, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen redelijke termijn uit te voeren.
   • 8.2. Van Gent Walburg garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
   • 8.3. Een beroep op garantie wordt slechts door Van Gent Walburg in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Van Gent Walburg indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
   • 8.4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Van Gent Walburg aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
   • 8.5. Ieder recht op garantie vervalt indien - Zonder toestemming van Van Gent Walburg, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht. - Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. - De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
   • 8.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Van Gent Walburg door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Van Gent Walburg.
   • 8.7. Niet goed, geld terug garantie; dit geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van Van Gent Walburg een onjuiste omschrijving vermeld staat.

   ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

   • 9.1. Van Gent Walburg is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Van Gent Walburg.
   • 9.2 De aansprakelijkheid van Van Gent Walburg overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid dan wel met opzet van de zijde van Van Gent Walburg.
   • 9.3 Van Gent Walburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

   ARTIKEL 10. ONTBINDING

   • 10.1. Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Van Gent Walburg binnen 7 dagen uitgevoerd.
   • 10.2. Van Gent Walburg behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.
   • 10.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Van Gent Walburg het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Van Gent Walburg tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Van Gent Walburg verder toekomende rechten.
   • 10.4. Alle vorderingen, die Van Gent Walburg in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

   Artikel 11. GESCHILLEN

   • 11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Van Gent Walburg. Indien Van Gent Walburg zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
   • 11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Van Gent Walburg hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

   Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

   • 12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Van Gent Walburg nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Van Gent Walburg contact opnemen. Van Gent Walburg zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
   • 12.2 Van Gent Walburg zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »